بارم بندی امتحانات نهایی دوازدهم انسانی 1403

بارم بندی امتحانات نهایی دوازدهم انسانی 1403
مسیر مطالعه

آیا شما هم می‌خواهید مطالعه برای امتحانات نهایی را شروع کنید، اما نمی‌دانید از کجا؟! آیا مدت زمان کمی برای مطالعه دارید؟! یا هنوز استراتژی اصولی و درستی برای امتحانات نهایی را پیدا نکرده اید؟
نگران نباشید! امروز در این مقاله، به بررسی دقیق اولین گام برای شروع مطالعه امتحانات نهایی، یعنی بارم‌بندی امتحانات نهایی دوازدهم انسانی می‌پردازیم.
شما در این مقاله از نوتروفیل، با بارم بندی دروس امتحانات نهایی دوازدهم انسانی آشنا می‌شوید و نحوه برنامه ریزی برای مطالعه هر کدام را با توجه به آن یاد می‌گیرید. در پایان می‌توانید فایل pdf رایگان تمامی بارم بندی‌ها به همراه توضیحات دقیق در رابطه با چگونگی طراحی سوالات نهایی را دانلود کنید و براساس آن برنامه ریزی خود را شروع کنید.

اهمیت بارم بندی دروس امتحانات نهایی دوازدهم انسانی

شما با دانستن بارم بندی امتحانات نهایی خرداد انسانی، می‌توانید به هدف بزرگ و مهم برسید:

  1. دروسی که نمره بالاتری دارند را می‌شناسید و اهمیت هر کدام را در امتحانات نهایی متوجه می‌شوید.
  2. با توجه به اهمیت هر درس، می‌توانید برنامه ریزی و مدیریت زمان دقیق‌تری برای هر کدام داشته باشید.

بارم بندی امتحانات نهایی دوازدهم انسانی، می‌تواند یکی از موثرترین عوامل در کسب نمره 20 باشد؛ زیرا دقیقاً مانند نقشه راهی است که تا انتها مسیر را برای شما روشن می‌کند. علاوه بر بارم بندی، ضرایب دروس امتحان نهایی نیز تاثیر بسزایی در برنامه ریزی اصولی شما، برای امتحانات نهایی دارد.

بارم بندی امتحانات نهایی دوازدهم انسانی عربی

مهارت‌های زبانیموضوعنمرهجمع
الف) مهارت واژه شناسینوشتن معنای چهار کلمه داخل جمله از عربی به فارسی؛ از جملات متن، تمرین و بخش «اعلموا» (زیر کلمات خط کشیده می‌شود.)13 نمره
مترادف و متضاد سه کلمه داده می‌شود و دانش آموز فقط تضاد با ترادف را مشخص می‌کند؛ یا شش کلمه در هم داده می‌شود و دانش آموز آنها را کنار هم به صورت مترادف و متضاد قرار می‌دهد. می‌توان این سوال را در دل متن درک مطلب طراحی کرد متضاد یا مترادف کلمه را در متن خواست و نمره درک مطلب افزایش یابد.0.75
تشخیص کلمۀ ناهماهنگ از نظر معنا در میان چهار کلمه0.25
پیدا کردن گزینه مناسب برای شرح یک کلمه0.5
نوشتن مفرد یا جمع اسم (در حد جمع‌های مکسر خوانده شده در کتاب دوازدهم)0.5
ب) مهارت ترجمه به فارسیترجمه جملات کتاب از عربی به فارسی از متن، تمرین و بخش «اعلموا»3.58.5 نمره
ترجمه درست یک جمله دارای لای نفی جنس0.5
ترجمه لای نفی جنس به صورت” هیچ نیست” مد نظر است.0.5
ترجمه درست جمله دارای حروف مشبهة بالفعل (أَنَّ کأَنَّ، لیت و لعل) با تکیه بر معنای حروف مشبهة بالفعل1
ترجمه یک جمله دارای مفعول مطلق تأکیدی و یک جمله دارای مفعول مطلق نوعی0.5
ترجمه یک جمله دارای قید حالت0.5
ترجمه درست جمله دارای استثنا0.5
ترجمه درست جمله دارای اسلوب ندا0.5
انتخاب گزینه درست در ترجمه جمله عربی به فارسی (دو جمله)0.5
تکمیل ترجمه ناقص از متن تمرین و بخش «اعلموا» (چهار جای خالی)1
ج) مهارت شناخت و کاربرد قواعدترجمه فعل‌های ماضی، ساده، امر نهی نفی مستقبل داخل جملات ساده و با ریشه‌های ساده ای مانند: خرج دَخَلَ صَبَرَ کُتب و که زیر فعل خطی کشیده می‌شود و دانش آموز با کمک یک قرینه یا بیشتر آنها را ترجمه می‌کند؛ مانند: «أنا دَخَلْتُ قَربَةً جَدّي امس» که در این جمله دو قرینه . وأنا و «ی» در «جدی» و قید زمان أمس» به دانش آموز کمک می‌کنند تا بتواند «دخلت» را درست ترجمه کند در صورتی که از فعل‌های دشواری مانند تهمسون استفاده می‌شود لازم است. که معنای شکل سوم شخص مفرد آن داده شود مثال با تلامیذ لم تهمسون فی الصَّف؟ (هَمَسَ: آهسته سخن گفت) یا در قالب مصور به صورت ارتباط دادن جملات به تصاویر یا به صورت تلفیقی از حالت اول و دوم تذکر مهم از این فعل‌ها در این بخش سؤالی طرح نمی‌شود ماضی نقلی ماضی استمراری ماضی بعید، مجهول معادل مضارع التزامی فعل دارای نون وقایه فعل مضارع دارای قد مانند قد یذهب فعل دارای لم، ل لای نهی غایب و فقط از فعل ثلاثی مجرد صحیح و سالم سؤال داده می‌شود؛ مانند: سمع، یُسمع ما سَمِعَ، لا يُسیَعُ، سَيُسمعُ، سَوفَ يَسْمَعُ، إِسْمَعُ، لَا تَسْمَعُ  27 نمره
تشخیص محل اعرابی در جملاتی که معنا و ساختاری ساده دارند؛ مانند: کتب المُسافِرُ رسالة فی الفندق» جملات کاملاً حرکت گذاری می‌شوند. فاعل مفعول مبتدا، خبر مضاف الیه صفت جار و مجرور یا مجرور به حرف جر اسم و خبر افعال ناقصه و حروف مشبهة بالفعل و لای نفی، جنس نائب فاعل صفت حال مستثنی، مفعول مطلق و منادا) تذکر: سهم حال مستثنی مفعول مطلق و منادا ۱/۵ نمره از ۴ نمره است. تشخیص نوع مفعول مطلق نیز سؤال می‌شود. ۰۱۵ نمره تحلیل صرفی و اعراب که مؤکداً باید در قالب سؤال دو گزینه ای شبیه کتاب درسی باشد.  4
تشخیص اسم فاعل اسم مفعول اسم مبالغه اسم مکان، اسم تفضیل یا ترجمه درست آنها یا ترکیبی از تشخیص و ترجمه آنها در هر حالت این اسم‌ها داخل جملات کوتاه هستند.1
د) مهارت درک و فهمسؤال جور کردنی از مفهوم واژگان وصل کردن کلمات ستون اول به توضیحات ستون دوم یا ارائه چند کلمه که دو تا اضافه است و چند جمله با جای خالی که باید با کلمه مناسب کامل شود. یا پر کردن جاهای خالی با گزینه‌های مناسب (سؤال سه گزینه ای)0.51.5 نمره
درک مطلب (ارائه متن و طراحی چند سؤال حتی الامکان با چند کلمه: پرستی خوانده شده یا ارائه چند جمله و تعیین درست و نادرست آنها براساس مفهوم هر جمله یا براساس متن ارائه شده در برگه امتحانی) یا ترکیبی از دو حالت پیشنهادی بالا یا طرح سؤال با توجه به تصویر که در این حالت پاسخ کوتاه مطلوب است؛ یا هر شیوه ابتکاری دیگری که بتواند مهارت درک و فهم را بسنجد.1

بارم بندی امتحانات نهایی دوازدهم انسانی علوم فنون (موضوعی)

ردیفموضوعنمره
1مبانی تحلیل متن، تاریخ ادبیات و سبک شناسی4
2موسیقی شعر6
3زیبایی شناسی6
4نقد و تحلیل نظم و نثر4
جمع20

نکته! پرسش‌های آزمون نوبت دوم، شهریور و دی ماه از کل کتاب به نسبت 10 نمره (نوبت اول) 10 نمره (نوبت
دوم،) طبق بارم بندی جدول فوق است.

بارم بندی امتحانات نهایی دوازدهم انسانی دینی

شماره درسنمره پایانی نوبت دوم، شهریور و دی ماه
دروس اول و دوم2.5
دروس سوم و چهارم3
دروس پنجم و ششم3
درس هفتم1.5
دروس هشتم و نهم4
دروس دهم و یازدهم3
دروس دوازدهم و سیزدهم3
جمع20

نکات مهم!

● قسمت‌های «بیشتر بدانیم» «رمزینه» «پیشنهاد» «پاورقی‌ها» و «دانش تکمیلی» فقط برای توسعۀ
اطلاعات و کسب نمرة تشویقی است و در امتحانات مستمر و پایانی و نهایی نباید از این قسمت‌ها سؤال طرح شود.
● بخش‌های «پاسخ به یک پرسش» و «ذکر یک نمونه» جزء متن آموزشی است که در فرایند آموزش بایستی
ارائه شود و از آن سؤال طرح می‌گردد.

بارم بندی امتحانات نهایی دوازدهم انسانی ریاضی

فصلمحدوده فصلنوبت اولنوبت دومشهریور و دی
اولکل فصل1578
دومتا صفحه 60525.5
صفحه 60 به بعد 3.5
سومکل فصل7.56.5
جمع 202020

بارم بندی امتحانات نهایی دوازدهم انسانی درس تاریخ

درسنوبت پایانی خرداد، شهریور و دی ماه
12 نمره
2
32 نمره
4
52 نمره
6
72 نمره
83 نمره
93 نمره
102 نمره
112 نمره
122 نمره
جمع20 نمره

بارم بندی امتحانات نهایی دوازدهم انسانی فارسی

ردیفقلمروهاموضوع‌هانمره
1زبانی 7 نمرهمعنی واژه1
املای واژه2
دستور4
2ادبی 5 نمرهآرایه‌های ادبی3
تاریخ ادبیات1
حفظ شعر1
3فکری 8 نمرهدرک مطلب4
معنی و مفهوم نثر2
معنی و مفهوم نظم2
جمع نمره20

نکته مهم!

● پرسش‌های مرتبط با بخش حفظ شعر در نوبت دوم، شهریور و دی ماه به تمامی «شعرخوانی»های کتاب اختصاص می‌یابد.
● پرسش‌های آزمون نوبت دوم، شهریور و دی ماه از کل کتاب به نسبت 10 نمره (نوبت اول) و 10 نمره (نوبت دوم،) طبق بارم بندی جدول فوق است.

بارم بندی امتحانات نهایی دوازدهم انسانی سلامت و بهداشت

فصلعنواندرسعنوانبارم نوبت دوم، شهریور و دی ماه
1سلامت1سلامت چیست؟1
2سبک زندگی
2تغذیه سالم و بهداشت مواد غذایی3برنامه غذایی سالم3.5
4کنترل وزن و تناسب اندام
5بهداشت و ایمنی مواد غذایی
3پیشگیری از بیماری‌ها6بیماری‌های غیرواگیر3.5
7بیماری‌های واگیر
4بهداشت در دوره نوجوانی8بهداشت فردی2
9بهداشت ازدواج و فرزندآوری
10بهداشت روان2
5پیشگیری از رفتارهای پر خطر11مصرف دخانیات و الکل2
12اعتیاد به مواد مخدر و عوارض آن2
6محیط کار و زندگی سالم13پیشگیری از اختلالات اسکلتی عضلانی2
14پیشگیری از حوادث خانگی2
جمع نمرات20

بارم بندی امتحانات نهایی دوازدهم انسانی زبان انگلیسی

ردیفموضوعنمره
1listening9
2vocabulary6
3grammar7
4reading10
5writing8
جمع نمره40

بارم بندی امتحانات نهایی دوازدهم انسانی فلسفه

نام درسنمره پایانی خرداد، شهریور و دی ماه
هستی و چیستی1.25
جهان ممکنات1
جهان علی و معمولی2
کدام تصویر از جهان؟1
خدا در فلسفه 11.5
خدا در فلسفه 21.75
عقل در فلسفه 12.5
عقل در فلسفه 22.5
آغاز فلسفه در جهان اسلام1.25
دوره میانی2
دوره متاخر2
دوره معاصر1.25
جمع نمره20

بارم بندی امتحانات نهایی جامعه شناسی دوازدهم انسانی

درسنوبت دوم، شهریور و دی ماه
اول1.5
دوم1.5
سوم1.5
چهارم1.5
پنجم1.5
ششم2.5
هفتم2.5
هشتم2.5
نهم2.5
دهم2.5
جمع نمره20
بارم بندی جغرافیا امتحانات نهایی
بارم بندی جغرافیا امتحانات نهایی

بارم بندی امتحانات نهایی جغرافیا دوازدهم انسانی

شماره درسنوبت دومجمعشهریور و دی ماهجمع
11.515+5320
21.53
مهارت‌های جغرافیایی 10.51
31.52.5
433
مهارت‌های جغرافیایی 221
553
642.5
مهارت‌های جغرافیایی 311

شما با دانلود این فایل، علاوه بر آشنایی با بارم بندی هر درس، توضیحات مربوط به چگونگی طراحی سوالات نهایی برای تمامی دروس را خواهید دید. اگر به دنبال فرمول 20 نهایی هستید، این فایل می‌تواند نقطه شروع خوبی برای شروع مطالعه باشد!

سخن پایانی با نوتروفیل و تمام!

در این مقاله به بررسی بارم بندی تمامی دروس انسانی در امتحانات نهایی پرداختیم. سعی کنید با توجه به مواردی که گفته شد برنامه ریزی کنید و از همین الان مطالعه خود را شروع کنید. با استفاده از بهترین روش‌های مطالعه امتحانات نهایی پیشروی کنید و تکنیک‌های مختلف را به کار ببندید. اگر از متدهای مطالعاتی اطلاعی ندارید، پیشنهاد ما این است که بلافاصله به سراغ مقاله روش درس خواندن برای امتحان نهایی بروید.

سوالات متداول

بارم بندی در امتحانات چیست؟

بارم بندی هر درس به شما می‌گوید که هر یک از مباحث کتاب در امتحانات نهایی، چند نمره را به خود اختصاص می‌دهند.

چطور با استفاده از بارم بندی، برنامه ریزی کنم؟

نمره تمامی مباحث را بررسی کنید و به ترتیب اهمیت آنها، زمان و پارت‌های مطالعاتی بیشتری را به هر کدام اختصاص دهید. مباحثی که نمره بیشتری دارند، باید در اولویت باشند.

چه زمانی باید بارم بندی دروس را بررسی کنم؟

شما باید قبل از شروع مطالعه برای امتحانات نهایی، این جداول را بررسی کرده و برنامه درسی خود اعمال کنید.

تیم تولید محتوا نوتروفیل
تیم تولید محتوا نوتروفیل
تیم محتوای نوتروفیل از چند مشاور با تجربه و با ذوق تشکیل شده، که علاوه بر مشاوره دادن به نوشتن نیز علاقه دارند. تیم محتوای نوتروفیل با ترکیب این دو عامل سعی میکند همیشه مقالات به روز و تخصصی کنکور رو برای شما منتشر کند.
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها